8 vecí, ktoré musíš vedieť (obchodné podmienky ľudskou rečou)

 1. Tieto obchodné podmienky sa týkajú digitálneho produktu Autoritatívny web. Predávajúcim je firma Akontax, s.r.o. a kupujúcim sa stáva každý, kto si objedná online kurz.
 2. Kurz Autoritatívny web je informačným produktom. Kurz sa oficiálne začína 03.04.2018 a bude trvať 6 týždňov.
 3. Objednávkou obom stranám vznikajú isté povinnosti. Hlavnou je tá, že ja sa zaväzujem dodať to, čo si si objednal a ty si povinný zaplatiť. Jednoduché. 🙂
 4. Po platbe za kurz ti na e-mail príde faktúra (v elektronickej forme).
 5. Za kurz môžeš zaplatiť kartou, online bankovým prevodom, cez PayPal alebo bitcoinom cez platobnú bránu Bitpay.
 6. Ak by sa naskytol akýkoľvek problém, napíš mi na adresu peter@autoritativnyweb.sk a vyriešime to.
 7. Pre kurz máš 33-dňovú garanciu vrátenia peňazí, pričom garancia začína plynúť od 03.04.2018. Nemusíš ani udávať dôvod. Viac informácii o garancii a o odstúpení od zmluvy nájdeš v sekcii 6. Garancia – Vrátenie peňazí.
 8. Tvoje osobné údaje sú v bezpečí a nebudem ich zdieľať nikomu inému.

 

Úplné znenie obchodných podmienok

 

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj elektronickej publikácie (ďalej len kurzu) na internetovej stránke www.autoritativnyweb.sk.

Predávajúci:

Akontax, s.r.o.
Alexandra Rudnaya 2556/20
010 01, Žilina

IČO: 44 639 678
DIČ: 202 277 9154
IČ DPH: SK2022779154

Zodpovedná osoba: Peter Chodelka
e-mail: peter@autoritativnyweb.sk

Predávajúci je zapísaný pod spisovou značkou Sro, vložka číslo: odd. Sro  vl.č.50999/L na Okr. súde Žilina.
Predávajúci je platcom DPH.

Dozorný orgán: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 041/ 7632 130

Kupujúci je akákoľvek osoba, ktorá prostredníctvom predajných stránok Predávajúceho naplnila podmienky uvedené v druhom bode týchto VOP.

Kurz Autoritatívny web je informačným produktom. Akékoľvek šírenie, alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané. V kurze môžete nájsť informácie o produktoch, alebo službách tretích strán. Tieto informácie sú len odporúčaním a vyjadrením názoru a skúseností autora k tématike.

 

2. Objednávka

Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru – kurzu – predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky.

Kupujúci objednáva vzdelávací kurz vyplnením elektronického formulára objednávky. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, tz. predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednaný tovar a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu tovaru.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami spoločnosti Akontax,  s.r.o. a  že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky zverejnené na webových stránkach predávajúceho sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a odoslaním objednávky a zároveň súhlasom s obchodnými podmienkami.

 

3. Cena produktu

Cena produktu je uvedená  na stránke autoritativnyweb.sk a je súčasťou záväznej objednávky. Cena je uvedená s 20% DPH v zmysle zákona. Predávajúci vystaví kupujúcemu faktúru. Cena produktu je konečná a nepripočítava sa k nej poštovné ani balné.

 

4. Platobné podmienky

Platobný systém je napojený na platobnú bránu spoločnosti GOPAY s.r.o., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a on-line bankových prevodov. Čísla platobných a kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanála spoločnosti GOPAY s.r.o.

Možnosti platieb:

 1. On-line platobnou kartou:  VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro
 2. Bankovým prevodom
 3. bitcoinom cez platobnú bránu BitPay
 4. PayPal

 

5. Garancia – Vrátenie peňazí

Kupujúci má právo odstúpiť do zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetu v lehote 33 dní od začatia kurzu (03.04.2018) prostredníctvom emailu a to elektronickou formou na tento email: peter@autoritativnyweb.sk s vyplneným vzorovým formulárom na odstúpenie od zmluvy (nájdete nižšie) a priložením kópie faktúry. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou zodpovedajúcou kúpnej cene rátane DPH.  Čiastka bude vrátená najneskôr do 30 dní od doručenia emailu s odstúpením od zmluvy. Čiastka bude vrátená bankovým prevodom.

Zo zákona má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy podľa nasledujúceho formulára:

Príloha č. 3 k zákonu č. 102/2014 Z. z.

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu:

Akontax, s.r.o.
Alexandra Rudnaya 2556/20
010 01, Žilina

IČO: 44 639 678
DIČ: 202 277 9154
IČ DPH: SK2022779154

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : …………..

Dátum objednania …………..
Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..
Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

Dátum …………..

* Nehodiace sa prečiarknite.

 

6. Ochrana osobných údajov

Zmluvné strany sa dohodli, že ak je kupujúci fyzickou osobou oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, a e-mailovú adresu. Ak je právnickou osobou alebo živnostníkom, oznámi mu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, a e-mailovú adresu.

Kupujúci súhlasí v zmysle zákona č. 84/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

Spoločnosť Akontax,  s.r.o. sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.

Pokiaľ by ste so zasielaním informácií nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme mohli údaje podľa toho zablokovať. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiť s pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v päte každého emailu.

 

7. Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na peter@autoritativnyweb.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenie sporov nájdete na odkaze http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.